Coiffure.org houdt je op de hoogte

1.jpg

> Decouverte

Coiffure.org houdt je op de hoogte

Naast het waarborgen van de rentabiliteit van je salon, moet je ook je team beheren en het een veilige en motiverende werkplek aanbieden. Verplaatsing, verlof, loon, tijdskrediet maken integraal deel uit van het leven van de werknemers. Doe dus navraag naar jouw verplichtingen en hun rechten om je personeel zo goed mogelijk te leiden.


IK BETAAL EEN VERGOEDING VOOR MIJN MEDEWERKERS DIE ZICH NAAR HET WERK BEGEVEN

De tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten is verplicht en is afhankelijk van het soort transportmiddel dat de werknemer gebruikt. Voor verplaatsingen met de trein moet je de werknemer 100% van de reële prijs van het abonnement in 2de klasse of de treinkaart terugbetalen. Voor andere verplaatsingen met het openbaar vervoer (STIB/TEC/DE LIJN) moet je 100% van de prijs betalen die de werknemer effectief heeft betaald. Voor verplaatsing met privémiddelen (auto) moet je een dagelijkse vergoeding betalen, maar enkel voor de dagen waarop de werknemer aanwezig is op kantoor. Het te betalen bedrag, dat jaarlijks op 1 februari wordt aangepast door de sociale partners van het PC 314, kan je opvragen bij je sociaal secretariaat.

ANCIËNNITEITSVERLOF, EINDEJAARSPREMIE, SYNDICALE PREMIE

Sinds 2009 wordt er één dag verlof toegekend, betaald door de werkgever, per schijf van 5 jaar anciënniteit in het bedrijf. De syndicale premie is een bedrag dat door de RSZ wordt vrijgesteld van bijdragen en dat dus automatisch overeenstemt met dit vrijgestelde bedrag, dat op heden 135,00 euro bedraagt. De eindejaarspremie die wordt uitbetaald aan de werknemer, bedraagt 9% van het jaarlijks brutoloon.

WAT IS TIJDSKREDIET?

Werknemers hebben recht op voltijds tijdskrediet, een halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering, dit voor maximum 51 maanden.

Dankzij het tijdskrediet hebben werknemers het recht om hun prestaties tijdelijk op te schorten of te verminderen, maar de aanvraag moet wel gemotiveerd zijn.

Ze hebben recht op voltijds tijdskrediet, een loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking of tot 1/5, dit voor maximum 51 maanden en voor een van de volgende redenen: zorgen voor hun kind tot de leeftijd van 8 jaar, verlenen van palliatieve verzorging, het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid, maar ook voor het volgen van een opleiding.

Is je werknemer 50 jaar of ouder? Dan heeft die voor onbepaalde duur recht op een 1/5de loopbaanvermindering op voorwaarde dat er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Voor de praktische modaliteiten over de aanvraag en de toekenning van tijdskrediet, raden we je aan om contact op te nemen met je sociaal secretariaat.

2.jpg

OM PROBLEMEN TE VERMIJDEN, GEBRUIK IK DE JUISTE BAREMISCHE CATEGORIE

De werknemers uit de kapperssector zijn onderverdeeld in verschillende categorieën.

Categorie 1 – Ingroeibaan

De werknemer die zonder diploma en zonder ervaring is tewerkgesteld en geen 6 maanden anciënniteit heeft in de sector.

Categorie 2 – Taken uitgevoerd onder begeleiding of toezicht

De werknemer die aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

- De werknemer heeft een diploma of deelcertificaat

- De werknemer heeft geen erkend diploma of deelcertificaat, maar wel 6 maanden anciënniteit in de sector.

Categorie 3 – Autonoom uitgevoerde taken (volwaardig kapper)

Taken uitgevoerd in volle autonomie in het kader van een professionele handeling.

Ten laatste na 5 jaar anciënniteit in de sector gaat de kapper of kapster over naar categorie 3.

Een afwijking met behoud in categorie 2 is slechts mogelijk indien aan twee voorwaarden gelijktijdig voldaan wordt:

- De werkgever kan bewijzen dat hij jaarlijks minstens 16 uren opleiding heeft aangeboden overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2007 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling van de classificatie en de eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden (nr. 83845/CO/314);

- Het Bemiddelingscomité dat werd opgericht binnen het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, aangezocht door de werkgever, heeft de afwijking toegestaan.

De werknemer kan zijn competenties eventueel bewijzen via het ervaringsbewijs. Voor de overgang naar categorie 3 of het behoud in categorie 2, raden we je aan om contact op te nemen met je sociaal secretariaat of lees alle informatie op de hieronder vermelde website.

Categorie 4 – Operationeel leidinggevende functies Leidinggevende functies op de werkvloer.

Categorie 5 – Functioneel leidinggevende functies Leidinggevende functies met beslissingsrecht.

Een antwoord op al je vragen vind je op de officiële website www.werk.belgie.bedécouverteEléonore Cucca